• ફોન
    +91 79 2658 6328
  • ઈ મેઈલ
    trust@divanballubhai.edu.in
  • અમને અનુસરો
1966: રાજનગર સોસાયટી ની સામે પૂર્વ-પ્રાથમિક અને પ્રાથમિક શાળાની શરૂઆત થઇ
1973: શાળાના અગ્રણી શ્રી વિક્રમ કેશવલાલ દેસાઈ નું દુખદ અવસાન
2006: અંગ્રેજી માધ્યમ પૂર્વ-પ્રાથમિક અને પ્રાથમિક શાળાની શરૂઆત થઇ